مهاجرت به کانادا

مهاجرت فدرال به عنوان نیروی متخصص

مهاجرت فدرال به عنوان نیروی متخصص

در این جلسه به قوانین پارلمانی در مورد مهاجرت نیروی متخصص به بخش فدرال کانادا پرداخته ایم. این قوانین سیستم امتیاز بندی پایه شامل بر اصول کلی امتیاز بندی تحصیلات، سوابق کار، سطح زبان، قابلیت انطباق و غیره را تعیین می کنند و اختیارات وزیر در این زمینه را نیز مشخص می کنند.

اهمیت این قوانین در این است که یک متقاضی در وهلۀ اول باید طبق این قوانین واجد شرایط باشد تا پس از آن افسر مهاجرت پروندۀ او را مطابق با دستور العمل های وزیر مانند اکسپرس انتری بررسی کند.

قوانین مهاجرت به کانادا (درس قبلی)
(درس بعدی) لیست مشاغل کانادا(NOC)
بازگشت به مهاجرت به کانادا

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه