مهاجرت به کانادا

اکسپرس انتری

اکسپرس انتری

اکسپرس انتری نام سیستمی است که در سال ۲۰۱۵ وزیر مهاجرت وقت به عنوان دستورالعمل رسیدگی به چهار گروه از ویزا های مهاجرتی صادر کرد. روش امتیاز بندی در این سیستم از قوانین پارلمانی که در جلسات قبل توضیح داده شد اقتباس شده است. مهمترین ویژگی اکسپرس انتری سرعت رسیدگی در این روش است. البته برای اینکه مشمول این سرعت رسیدگی باشید باید امتیاز بالا داشته و پروندۀ شما توسط دولت فدرال از حوضچۀ پرونده ها برداشته شود.

در این جلسه بطور مفصل مباحث مربوط به اکسپرس انتری و ثبت پرونده در این سیستم توضیح داده شده است.

(درس بعدی) آشنایی با ایالت های کانادا
بازگشت به مهاجرت به کانادا

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه