Sentence types

Sentence types

Sentence types

گرامر در واقع قانون و مقررات حاکم بر روابط اجزاء جمله یعنی کلمات است. شاید بتوان زبان را شبیه به ریاضی تصور کرد و کلمات را مانند اعداد و پارامتر ها. هیچ معادله ای از اعداد و پارامتر ها بدون قوانین ریاضی معنا و مفهومی ندارد. نگارش هم چنین است.

ویدئوی معرفی دوره

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

مدرسان