ساختارشناسی برای رایتینگ

شناخت ساختارهای متن از عوامل بسیار مهم در نگارش یک متن منسجم است. دورۀ ساختارشناسی متن که به انواع این ساختار ها خواهد پرداخت بزودی در این سایت منتشر خواهد شد.

ویدئوی زیر به صورت درافت در مورد یکی از مهمترین مباحث ساختار شناسی یعنی بازنویسی (paraphrasing) پرداخته است.